Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Kaşık Büyüsü Ritüeli Nasıl Yapılır?

Kaşık büyüsü ritüeli nasıl yapılır, kimler yapabilir, etkileri nelerdir? Kaşık büyüsünün zararları var mı? Kaşık büyüsü ritüeli hakkında tüm ayrıntılar yazımız içerisinde yer almaktadır.

 Kaşık Büyüsü Ritüeli Nasıl Yapılır?

Kaşık büyüsü ile yapılan ritüel sayesinde istediklerinizi kendinize çekebilirsiniz. Aşık etmekten, özletmeye, mesaj attırmaktan geri döndürmeye kadar kaşık büyüsü ritüeli pek çok farklı amaca hizmet etmektedir. Kaşık büyüsü ritüelini yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta zamanlamadır. Zamanlamanız yerinde olursa, bütün ritüel yerine ulaşır ve istediğinizi zorlanmadan elde edebilirsiniz.

Kaşık Kullanarak Aşık Etme Ritüeli

Kaşık büyüsü ile aşık etme ritüeli için hem tahta hem de metal kaşığa ihtiyaç duyacaksınız. Bir kaşığa kendi adınızın baş harfini, diğer kaşığa ise karşı tarafın baş harfini yazacaksınız. İsimleri yazdıktan sonra şu duayı okuyarak kaşıkları 5 kere birbirine sürtmeniz gerekir:

Mâ yenzurune illâ sayhatev vâhîdeten te’huzuhum vehum yehissimun

Felâ yestetiune tâvsiyetev ve lâ ilâ ehlihim yârciun

Ve nufihâ fis suri fe izâ hum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilun

Kâlu yâ veylenâ mem beâsenâ mim merkâdinâ hâzâ mâ veâder rahmânu ve sadekâl murselun

İn kânet illâ sayhâtev vâhîdeten feizâ hum cemi’ul ledeynâ muhdarun

Fel yevme lâ tuzlemu nefsun şey’ev velâ tuczevne illâ mâ kuntum tâ’melun

İnne ashâbel cennetil yevme fi şuğulin fâkihun

Hum ve ezvâcuhum fi zilâlin alel eraiki muttekiun

Lehum fihâ fâkihetuv ve lehum mâ yeddeun

Selâmun kavlem mir rabbir rahim

Vemtâzul yevme eyyuhel mucrimun

Elem â’hed ileykum yâ beni âdeme el lâ ta’buduş şeytane innehu lekum âduvvum mubin

Ve eni’buduni hâzâ sîrâtum mustekim

Ve lekâd edâlle minkum cibillen kesiran efelem tekunu ta’kilun.

En Etkili Olduğu Bilinen Kaşık Büyüsü

En etkili kaşık büyüsü sayesinde en zor insanları bile kendinize aşık edebilrisiniz. Kaşık büyüsü etkisi altına giren kişilerin gözü sizden başkasını görmez olur. Kaşıkların kenarını kullanarak bu büyüyü yapacaksınız. Kaşık kenarına bir beyaz renkli ipi dolamanız gerekir. Bu sırada şu dua okunur:

Ve mâ âllemnâhuş şi’râ ve mâ yembeği lehu in huve illâ zikruv ve kur’ânum mubin

Li yunzira men kâne hâyyen ve yehikkâl kâvlu âlel kâfirin

E ve lem yerav ennâ halâknâ lehum mimmâ amilet eydinâ en’amen fehum lehâ mâlikun

Ve zellelnâhâ lehum fe minhâ rakubuhum ve minhâ ye’kulun

Ve lehum fihâ menâfiu ve meşâribu efelâ yeşkurun

Vettehâzu min dunillâhi âlihetel leâllehum yunsarun

Lâ yesteti’une nâsrahum vehum lehum cundum muhdarun

Felâ yahzunke kavluhum innâ nâ’lemu mâ yusirrune ve mâ yu’linun

Evelem yerâl insânu ennâ hâlâknâhu min nutfetin fe izâ huve hâsimun mubin

Ve darabe lenâ meselev ve nesiye halkâhu kâle men yuhyil izâme ve hiye ramim

Kul yuhyihellezi enşeehâ evvele merrati ve huve bi kulli halkin âlim.

Tahta Kaşık Kullanarak Kendine Aşık Etme Ritüeli

Tahta kaşık ile yapılan ritüel sayesinde sizden arkadaş olarak bile hoşlanmayan kişi size aşık olacaktır. Ritüel için 2 adet tahta kaşık yeterlidir. Bu kaşıkların ikisini 1 gün ayrı su içinde bekletin. Suda bekleyen çıkarıp bu kaşıklar ile yemek yiyin. Kaşıkları suya koymadan önce suya şu duayı okumanız gerekir:

Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna* ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun

Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun

Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda* fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın

Meselühüm ke meselillezistevkade nara* fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun

Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun

Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark* yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt* vallahü mühıytum bil kafirın

Yekadül berku yahtafü ebsarahüm* küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu* ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim* innellahe ala külli şey’in kadiyr

Ya eyyühen nasu’büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun.

Eşler arasında geçimsizlik giderme ritüeli bilgilerine de bakabilirsiniz.

En Kısa Sürede Etkisini Gösteren Kaşık Ritüeli

Kısa sürede etki eden kaşık ritüeli genellikle kendini aşık etme ve pişman etme alanlarında göstermektedir. Eğer bir insanı kendinize aşık etmek isterseniz ya da o insanın pişman olması gerekiyorsa şu duayı okumanız yeterli olur:

Halidıne fıha* la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun

İllellezıne tabu mim ba’di zalike ve aslehu fe innellahe ğafurur rahıym

İnnellezıne keferu ba’de ımanihim sümmezdadu küfral len tukbele tevbetühüm* ve ülaike hümüd dallun

İnnellezıne keferu ve matu ve hüm küffarun fe ley yukbele min ehadihim mil’ül erdı zehebev ve levfteda bih* ülaike lehüm azabün elımüv ve ma lehüm min nasırın

Len tenalül birra hatta tünfiku mimma tühıbbun* ve ma tünfiku min şey’in fe innellahe bihı alım

Küllüt taami kane hıllel li benı israıle illa ma harrame israılü ala nefsihı min kabli en tünezzelet tevrah* kul fe’tu bit tevrati fetluha in küntüm sadikıyn

Fe meniftera alellahil kezibe mim ba’di zalike fe ülaike hümüz zalimun.

Dua her akşam yatmadan önce okunur.

Onu Kendinize Kör Kütük Aşık Ettiren Ritüel

Aşık ettiren ritüel aracılığı ile size aşık olması zor olan bir kişiyi bile kendinize aşık ettirmeye ne dersiniz? Aşık olmasını istediğiniz kişinin fotoğrafını alarak arkasına şu duayı yazmanız gerekir:

Ley yedurruküm illa eza* ve iy yükatiluküm yüvellukümül edbara sümme la yünsarun

Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun

Leysu sevaa* min ehlil kitabi ümmetün kaimetüy yetlune ayatillahi anael leyli ve hüm yecüdun

Yü’minune billahi vel yevmil ahıri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat* ve ülaike mines salihıyn

Ve ma yef’alu min hayrin fe ley yükferuh* vallahü alımüm bil müttekıyn

İnnellezıne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minellahi.

Metal Kaşıkla Aşık Etme Ritüeli

Metal kaşıkla yapılan kaşık büyüsü ritüeli yapması kolaydır ve aynı zamanda etkisini kısa sürede gösterir. Bu nedenle sık tercih edilmektedir. İki tane metal kaşık aldıktan sonra kaşıkları toprağa gömün. Toprağa önceden şu duayı okumanız gerekir:

Fe telekka ademü mir rabbihı kelimatin fe tabe aleyh* innehu hüvet tevvabür rahıym

Kulnehbitu minha cemıa* fe imma ye’tiyenneküm minnı hüden fe men tebia hüdaye fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve evfu bi ahdı ufi biahdiküm ve iyyaye ferhebun

Ve aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la tekunu evvele kafirim bih* ve la teşteru bi ayatı semenen kalilev ve iyaye fettekun

Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun

Giden Sevgiliniz Size Yeniden Aşık Olsun

Kaşık kullanarak aşık etme özellikle giden sevgililer üzerinde denenmektedir. Sevgiliniz sizi terk ettiyse 24 saat içinde bu ritüeli uygulayarak onu geri döndürebilirsiniz. Kaşıkların içine şu duaları 5 kere yazın, ritüeliniz tamamlansın:

Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı halıfeh* kalu e tec’alü fıha mey yüfsidü fıha ve yesfiküd dima’* ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek* kale innı a’lemü ma la ta’lemun

Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale embiunı bi esmai haülai in küntüm sadikıyn

Kalu sübhaneke la ılme lena illa ma alemtena* inneke entel alımül hakım

Kale ya ademü embi’hüm bi esmaihim* felemma embeehüm bi esmaihim kale e lem ekul leküm innı a’lemü ğaybes semavati vel erdı ve a’lemü ma tübdune ve ma küntüm tektümun

Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs* eba vestekbera ve kane minel kafirın

Ve kulna ya ademüskün ente ve zevcükel cennete ve küla minha rağaden haysü şi’tüma* ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimın

Fe ezellehümeş şeytanü anha fe ahracehüma mimma kana fıh* ve kulnehbitu ba’duküm.

Eşinizi Geri Döndürme Ritüeli

Geri döndürme ritüeli eşler için yapılabilir. Eşiniz kadın ya da erkek olabilir. Cinsiyet fark etmeksizin bu ritüeli uygulayabilirsiniz. Eşinizin kıyafetinden bir parça kesin ve bu kıyafet parçası içine şu duayı yazıp, kıyafeti suya atın:

Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda* fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın

Meselühüm ke meselillezistevkade nara* fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun

Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun

Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark* yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt* vallahü mühıytum bil kafirın

Yekadül berku yahtafü ebsarahüm* küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu* ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim* innellahe ala külli şey’in kadiyr

Ya eyyühen nasu’büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun

Ellezı ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa*.

Karınızı Eve Bağlama Ritüeli

Eve bağlama ritüeli sayesinde karınız evden başka bir şey düşünemez haline gelir. Evine bağlı olur ve dışarı çıkmak istemez. Bunun için karınızın fotoğrafını alın ve fotoğraf arkasına şu duayı yazıp duayı çerçeveletin:

Ve kulna ya ademüskün ente ve zevcükel cennete ve küla minha rağaden haysü şi’tüma* ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimın

Fe ezellehümeş şeytanü anha fe ahracehüma mimma kana fıh* ve kulnehbitu ba’duküm li ba’dın adüvv* ve leküm fil erdı müstekarruv ve metaun ila hıyn

Fe telekka ademü mir rabbihı kelimatin fe tabe aleyh* innehu hüvet tevvabür rahıym

Kulnehbitu minha cemıa* fe imma ye’tiyenneküm minnı hüden fe men tebia hüdaye fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve evfu bi ahdı ufi biahdiküm ve iyyaye ferhebun

Ve aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la tekunu evvele kafirim bih* ve la teşteru bi ayatı semenen kalilev ve iyaye fettekun

Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun

Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn.

Erkek Arkadaşınız Size Yeniden Mesaj Atsın

Mesaj attıran ritüel sayesinde erkek arkadaşınız size yeniden mesajlar atacak ve sizin peşinizden ayrılmayacak. Bu ritüel için erkek arkadaşınızın evine gittiğiniz zaman evinden bir süs eşyası alın ve altına şu duayı yazdıktan sonra eşyayı eve geri bırakın:

İz erselnâ ileyhimusneyni fe kezzebuhumâ fe âzzeznâ bi sâlisin fe kâlu innâ ileykum murselun

Kâlu mâ entum illâ beşerum mislunâ ve mâ enzeler rahmânu min şey’in in entum illâ tekzibun

Kâlu rabbunâ yâ’lemu innâ ileykum le murselun

Ve mâ aleynâ illel belâğul mubin

Kâlu innâ tetayyârnâ bikum leil lem tentehu le nercumennekum ve le yemessennekum minnâ âzabun elim

Kâlu tairukum meâ’kum ein zukkirtum bel entum kavmum musrifun

Ve câe min aksâl medineti raculun yes’â kâle yâ kavmittebiul murselin

İttebiu mel lâ yes elukum ecrav vehum muhtedun

Ve mâ liye lâ a’budullezî fetaranî ve ileyhi turceun.

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

lamia buyusu nasil yapilir
Lamia büyüsü, mitolojik konulardan esinlenerek günümüze kadar yapılan büyülerin arasında yerini alır. Bu büyü kara büyü... Devamını oku

İçirilen Büyüler Nedir, İçirilerek Yapılan Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır?

icirilerek yapilan buyuler nelerdir
Yedirilip içirilen büyüler, büyü kitaplarından günümüze dek gelmeyi başaran ve etkisi çok kuvvetli olduğu bilinen büyü... Devamını oku

Tırnak Büyüsü ve Cin Tırnağı Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır? 

tirnak ve cin tirnagi buyusu nasil yapilir
Tırnak büyüsü,  kara büyü olarak adlandırılır. Bu büyüyü yaptıranlar, istediği kişiyi kendine aşık etmek amacı ile... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Güvenilir Medyum Hoca Nasıl Anlaşılır?

medyumlar neler yapabilir
Güvenilir olan medyumların belirlenmesinde insanların bu medyumlar hakkında yaptıkları araştırmaların büyük önemi vardır. Medyumların Seçilmesi Medyum... Devamını oku

Hollanda’da Ünlü Büyücü Medyumlar

hollanda medyum hocalar
Hollanda’da büyü yaptırmak isteyenler çeşitli büyüleri kolay ve hızlı bir şekilde yaptırabilir.  Ülkede yapılan büyülerin her... Devamını oku

Hollanda En iyi Medyumlar

hollanda ask byusu
Hollanda’da işinde uzman olan medyumlara gidildiği zaman yapılan büyüler her zaman kısa sürede etkisini gösterir ve... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz