Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Aşk Büyüsü Ritüeli ile Anında Aşık Et Mesaj Attır

Aşk büyüsü ritüeli ile anında aşık et mesaj attır nasıl yapılır, gerekli olanlar nelerdir? Aşk büyüsü ile mesaj attırma işlemini kim yapabilir? Aşk büyüsü bilgilerini yazımızdan inceleyebilirsiniz.

 Aşk Büyüsü Ritüeli ile Anında Aşık Et Mesaj Attır

Aşk büyüsü ritüeli yaparak en zorlu kişileri bile kendinize aşık edebilirsiniz. Tek taraflı sevgi insanı yaralar, üzer ve kendisini kötü hissetmesine neden olur. Bütün bu olumsuz duyguları tecrübe etmek zorunda değilsiniz. Basit ritüeller yaparak sevdiğiniz kişi sizi geri sever. Güzel bir birlikteliğe adım atarsınız. Aşk ritüellerinin bir özelliği de bu ritüellerin aynı zamanda bağlama büyüsü olarak işlev görmeleridir. Ritüel uygulandıktan sonra kişi arkanızdan ayrılmaz. Hep sizinle olmak ister. Yanınızda olmadığınızda büyük bir hüzün duyar.

Anında Etkisini Gösteren Aşık Ritüeli

Aşk büyüleri yaparak ritüelinizin etkisini en az 10 katına kadar artırabileceğini biliyor muydunuz? Dualar ile yapılan büyüler yeryüzündeki en etkili ritüellerdendir. Bu nedenle kısa sürede etkisini gösterir. Karşı taraf kolay kolay bu duaların etkisinden kurtulamaz. Bu ritüel için yalnızca sevilen kişinin yüzünün hayalde canlandırılması ve aşağıdaki duanın 25 kere okunması yeterli olur:

Ma kane li beşerin ey yü’tiyehüllahül kitabe vel hukme ven nübüvvete sümme yekule lin nasi kun ıbadel lı min dunillahi ve lakin kunu rabbaniyyıne bi ma küntüm tüallimunel kitabe ve bima küntüm tedrusun

Ve la ye’müraküm en tettehızül melaikete ve nebiyyıne erbaba* e ye’müruküm bil küfri ba’de iz entüm müslimun

Ve iz ehazellahü mısakan nebiyyıne lema ateytüküm min kitabiv ve hıkmetin sümme caeküm rasulüm müsaddikul lima meaküm le tü’minünne bihı ve le tensurunneh* kale e akrartüm ve ehaztüm ala zaliküm ısrı* kalu akrarna* kale feşhedu ve ene meaküm mineş şahidın

Kul amenna bilbillahi ve ma ünzile aleyna ve ma ünzile ala ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya’kube vel esbatı ve ma utiy musa ve ıysa ven nebiyyune mir rabbihim* la nüferriku beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun.

Kaşıkla Yapılan Aşk Ritüeli

Kaşıklı aşk büyüsü olarak da bilinen bu ritüel sabır ister. Ancak bir kere tuttu mu, sevdiğiniz kişi yanınızdan ayrılmaz. Güzel bir aşk yaşarsınız. İki adet kaşık aldıktan sonra bir kaşığın üzerine kendi isminizin baş harfini diğerine de sevdiğiniz kişinin baş harfini yazın. Ardından kaşıkları suyun içine koyun. Kaşıklar mutlaka tahta olmalıdır. Kaynayan suyun içinde kaşık gezdirilir. Bu sırada dua okunur. Ayrı ayrı kaşıkların gezdirilmesine dikkat edilmelidir. Bu sırada okunması gereken dua şu şekildedir:

İnne evvele beytiv vüdıa linnasi lellezı bi bekkete mübarakev ve hüdel lil alemın

Fıhi ayatüm beyyinatüm mekamü ibrahım* ve men dehalehu kane amina* ve lillahi alen nasi hıccül beyti menistetaa ileyhi sebıla* ve men kefera fe innellahe ğaniyyün anil alemın

Kul ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi vallahü şehıdün ala ma ta’melun

Kul ya ehlel kitabi lime tesuddune an sebılillahi men amene tebğuneha ıvecev ve entüm şüheda’* vemallahü bi ğafilin amma ta’melun

Ya eyyühellezıne amenu in tütıy’u ferıkam minellezıne utül kitabe yerudduküm ba’de ımaniküm kafirın.

Evli Erkeği Kendine Aşık Etme Ritüeli

Evli erkekler için aşık etme büyüsü yapmak için bir adet bez bebeğe ve 100 adet iğneye ihtiyacınız olacak. İğneleri her bebeğe batırdığınız zaman aynı duayı okumanız gerekir. İğne bebeğin farklı yerlerine batırılmalıdır. Okunması gereken dua şu şekildedir:

Ve la tekunu kellezıne teferraku vahtelefu mim ba’di ma caehümül beyyinat* ve ülaike lehüm azabün azıymVe emmellezınebyaddat vücuhühüm fe fı rahmetillah* hüm fıha halidun

Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* vemallahü yürıdü zulmel lil alemın

Ley yedurruküm illa eza* ve iy yükatiluküm yüvellukümül edbara sümme la yünsarun

Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun

Yü’minune billahi vel yevmil ahıri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri.

Ayrılan Sevgiliyi Kendine Aşık Etme Ritüeli

Giden sevgiliye aşk büyüsü yapmak için giden sevgilinizin fotoğrafına ihtiyaç duyarsınız. Sevgilinizin fotoğrafının arkasına kendi isim ve soyadınızı yazın. Ardından fotoğraftaki sevgiliniz ile göz göze gelerek şu duayı okuıyun:

Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun

Leysu sevaa* min ehlil kitabi ümmetün kaimetüy yetlune ayatillahi anael leyli ve hüm yecüdun

Yü’minune billahi vel yevmil ahıri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat* ve ülaike mines salihıyn

Ve ma yef’alu min hayrin fe ley yükferuh* vallahü alımüm bil müttekıyn

İnnellezıne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minellahi şey’a* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

Meselü ma yünfikune fı hazihil hayatid dünya ke meseli rıhın fıha sırrun esebet harse kavmin zalemu enfüsehüm fe ehleketh* ve ma zalemehümüllahü ve lakin enfüsehüm yazlimun

Ya eyyühellezıne amenu la tettehızu bitanetem min duniküm la ye’luneküm habala* veddu ma anittüm* kad bedetil bağdaü min efvahihim ve ma tuhfı suduruhüm ekber* kad beyyenna lekümül ayati in küntüm ta’kılun

Ha entüm ülai tühıbbunehüm ve la yühıbbuneküm ve tü’minune.

Dua bittikten sonra fotoğrafı yatağınızın altına koyarak uyuyun.

Ayrıca annesinin evine giden kadını geri döndürme ritüeli bilgilerini yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Evde Malzemesiz Yapılan Aşık Etme Ritüeli

Evde yapılabilecek büyüler pratiktir. Malzeme olmadan yapılanlar sayesinde kolay bir şekilde karşınızdaki insanı kendinize aşık edebilirsiniz. Bu ritüel için yalnızca namaz kılmanız ve ardından dua okumanız gerekecektir. Allah’tan yardım dileyerek, Allah’ın izni ile karşınızdaki insan sizi geri sever. Okunması gereken dua 33 tekrarlı olup şu şekildedir:

Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm* sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm sümme ileyhi türceun

Hüvellezı haleka leküm ma fil erdı cemıan sümmesteva iles semai fe sevvahünne seb’a semavat* ve hüve bi külli şey’in alım

Kale ya ademü embi’hüm bi esmaihim* felemma embeehüm bi esmaihim kale e lem ekul leküm innı a’lemü ğaybes semavati vel erdı ve a’lemü ma tübdune ve ma küntüm tektümun

Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs* eba vestekbera ve kane minel kafirın.

Mesaj Attırma Ritüeli

Mesaj attırma büyüsü olarak da bilinen bu ritüel, yazı ile yapılır. Arapça biliyorsanız arap harfleri ile bilmiyorsanız bildiğiniz harfleri kullanarak kendi yazınız ile kağıda dua yazmanız gerekir. Dua yazılı kağıt sarılarak kıyafete iğne iplik ile tutturulur. Dua şu şekildedir:

Fe ezellehümeş şeytanü anha fe ahracehüma mimma kana fıh* ve kulnehbitu ba’duküm li ba’dın adüvv* ve leküm fil erdı müstekarruv ve metaun ila hıyn

Fe telekka ademü mir rabbihı kelimatin fe tabe aleyh* innehu hüvet tevvabür rahıym

Kulnehbitu minha cemıa* fe imma ye’tiyenneküm minnı hüden fe men tebia hüdaye fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve evfu bi ahdı ufi biahdiküm ve iyyaye ferhebun

Ve aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la tekunu evvele kafirim bih* ve la teşteru bi ayatı semenen kalilev ve iyaye fettekun

Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun.

Kısa Sürede Mesaj Attıran Ritüel

24 saatte mesaj attıran büyü sayesinde bir günden bile kısa sürede size mesah atmasını isteyen kişiye mesaj attırabilirsiniz. Bu ritüelin de yazı ile yapılması gerekir. Ancak yazının kağıda değil, sert bir yüzeye yazılması gerekir. Her ne kadar uygulaması zor bir ritüel olsa da çok etkili olduğu için sık tercih edilir. Sert yüzeye yazmanız gereken dua şu şekildedir:

Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı halıfeh* kalu e tec’alü fıha mey yüfsidü fıha ve yesfiküd dima’* ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek* kale innı a’lemü ma la ta’lemun

Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale embiunı bi esmai haülai in küntüm sadikıyn

Kalu sübhaneke la ılme lena illa ma alemtena* inneke entel alımül hakım

Kale ya ademü embi’hüm bi esmaihim* felemma embeehüm bi esmaihim kale e lem ekul leküm innı a’lemü ğaybes semavati vel erdı ve a’lemü ma tübdune ve ma küntüm tektümun

Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs* eba vestekbera ve kane minel kafirın

Ve kulna ya ademüskün ente ve zevcükel cennete ve küla minha rağaden haysü şi’tüma* ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimın

Fe ezellehümeş şeytanü anha fe ahracehüma mimma kana fıh* ve kulnehbitu ba’duküm li ba’dın adüvv* ve leküm fil erdı müstekarruv ve metaun ila hıyn

Fe telekka ademü mir rabbihı kelimatin fe tabe aleyh* innehu hüvet tevvabür rahıym.

Suyla Yapılan Aşk Ritüeli

Aşk ritüelleri mevcut aşkın güçlenmesine, ortada aşk yoksa, aşkın ortaya çıkması adına yapılır. Suyla yapılan ritüel için içme suyunu bir bardağa doldurun. Bardağa dua okuyarak suyu kutsal kılmanız gerekir. Ardından su aşık edilmek istenilen kişiye bir şekilde içirilir. Dua şu şekildedir:

Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda* fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın

Meselühüm ke meselillezistevkade nara* fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun

Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun

Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark* yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt* vallahü mühıytum bil kafirın

Yekadül berku yahtafü ebsarahüm* küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu* ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim* innellahe ala külli şey’in kadiyr

Ya eyyühen nasu’büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun

Ellezı ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa* ve enzele mines semai maen fe ahrece bihı mines semerati rizkal leküm* fe la tec’alu lillahi endadev ve entüm ta’lemun

Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm* sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm sümme ileyhi türceun

Hüvellezı haleka leküm ma fil erdı cemıan sümmesteva iles semai fe sevvahünne seb’a.

En Zor Kişilere Uygulanabilecek Aşk Ritüeli

En tesirli aşk büyüsü ulaşılması güç olan kişilere karşı uygulanabilir. Bu ritüeli gerçekleştirmek için farklı renkte kalın ipler gerekiyor. İplerden biri sizi diğeri karşı tarafı temsil ediyor. İpleri birbirine sarmanız ve bu işlem sırasında şu duayı okumanız gerekiyor:

Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs* eba vestekbera ve kane minel kafirın

Ve kulna ya ademüskün ente ve zevcükel cennete ve küla minha rağaden haysü şi’tüma* ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimın

Fe ezellehümeş şeytanü anha fe ahracehüma mimma kana fıh* ve kulnehbitu ba’duküm li ba’dın adüvv* ve leküm fil erdı müstekarruv ve metaun ila hıyn

Fe telekka ademü mir rabbihı kelimatin fe tabe aleyh* innehu hüvet tevvabür rahıym

Kulnehbitu minha cemıa* fe imma ye’tiyenneküm minnı hüden fe men tebia hüdaye fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun.

İğne Kullanarak Yapılan Aşk Ritüeli

İğnelerle yapılan aşk büyüsü için biraz iğne ve biraz mıknatısa ihtiyacınız olacak. Mıktanıs ile iğneyi çekerken şu duayı okumanız gerekir:

Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm* sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm sümme ileyhi türceun

Hüvellezı haleka leküm ma fil erdı cemıan sümmesteva iles semai fe sevvahünne seb’a semavat* ve hüve bi külli şey’in alım

Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı halıfeh* kalu e tec’alü fıha mey yüfsidü fıha ve yesfiküd dima’* ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek* kale innı a’lemü ma la ta’lemun

Kalu sübhaneke la ılme lena illa ma alemtena* inneke entel alımül hakım.

POPÜLER YAZILAR

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Bağlama Büyüleri

Bağlama büyüsü yapmak birçok açıdan büyü yaptırana ve büyü yapılana zarar verebilir. Bu nedenle tüm büyülerde... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nedir, Bağlama Büyüleri Nasıl Yapılır? 

bağlama büyüsü nedir
Bağlama büyüsü ile sevdiğiniz insanın size aşık olmasını sağlayarak ömür boyu onu yanınızda tutmayı sağlayabilirsiniz. Bununla... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kilit Büyüsü Nedir, Kilit Büyüleri Nasıl Yapılır?

kilit buyusu nasil yapilir
Kilit büyüsü yapmak kısa sürede etkilerini gösterdiği için tercih edilir. Kilit büyüsü ortalama 7 ile 10... Devamını oku

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

En Etkili Aşk Büyüsü Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask buyusu hangisidir
Aşk büyülerinde çeşitli ritüeller kullanılarak kuvvetli büyüler elde edilir. Bu büyüler ile birlikte insanlar kalıcı aşklar... Devamını oku

Ücretsiz Aşk Büyüsü Yapan Medyum

ucretsiz ask buyusu yapan medyum
Aşk büyüsünü her zaman medyum hocaları ücretsiz olarak yapmaz. Çünkü, aşk büyüsünün yapımında kullanılan malzemelerin bulunması... Devamını oku

Kocayı Kendine Aşık Etme Büyüsü 

kocayi kendine asik etme buyusu
Kocayı kendine aşık etme büyüsü ile evliliklerinde sorunlar ve problemler yaşayan eşler, aralıklarındaki buzları eriterek kocalarını... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz