Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

İmkânsız Birini Kendine Aşık Etmek için Okunacak Dualar

İmkansız birini kendine aşık etmek için okunacak dualar nelerdir? Kendine aşık etme duaları kaç günde etki eder? En etkili aşk dualarını yazımız içerisinden inceleyebilirsiniz.

 İmkânsız Birini Kendine Aşık Etmek için Okunacak Dualar

İmkânsız aşkların karşılık bulmasında en etkili dualar vardır. Bu duaların okunmasından sonra imkânsız olarak görünen aşklar her zaman mutlu bir şekilde sonlanır. Bu yüzden imkânsız aşklar için en etkili olan duaların düzenli bir şekilde okunması gerekir.

Giden Kocayı Yeniden Aşık Etme Duası

Sizi bırakıp giden kocanızın dönmesinin imkansız olduğunu düşünüyorsanız, bu düşüncenizin yok olması için yapmanız gereken şeyler vardır. Özellikle imkansız olarak görünen eylemlerde okumanız gereken dualar vardır. Yani kocanızın size geri dönmesi imkansız ise bunun için en etkili dualar vardır. Bu duaların okunmasından sonra kocanız size geri döner ve sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşarsınız.

Aşağıda kocanızı geri döndürecek dua yer alır:

 • Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî.
 • Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh.
 • Züyyine lînnâsi hubbüş şehevati minen “Senin Adın” nisâi vel benîne vel .
 • Kanâtiyril mükantarati minez-zehebi vel fiddati vel haylîl müsevve-meti vel en’âmi vel hars, zalike rnetaul hay-atid dünya, vallahü indehu husnül meâb.
 • Kirâmen kâtibine ya’lemûne mâ tef-alûn.
 • Allâhümmahrik ve heyyic kalbi ve akli fülan alâ hubbi fülan bil mehabbetil kaviyy-etî veşşedîdeti min ğayri mühletin bilâ ihtiyarin velev kâne fîhi hayran, bil aceli ve sür-ah.

Hızlı Kabul Olan Aşk Duası

Hızlı bir şekilde etkilerini ortaya koyan aşk duaları vardır. Bu duaların okunmasından sonra sevdiğiniz kişiye çabuk bir şekilde kavuşmuş olursunuz. Bu aşk dualarının muhakkak abdestli bir şekilde okunması gerekir. Bu sayede duaların kabul olması hemen gerçekleşir. Aşağıda hemen kabul olan aşk duası ayrıntılı bir şekilde verilmektedir:

 • Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ vedûdü yâ zel arşil mecîdi yâ mübdiü yâ müıydü yâ fe’âlün limâ yürîdü es’elüke bi nûri vechikellezî lâ mele erkâne arşike ve es’elüke bi kudratikelletî kadderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetikelletî vesiat külle şey’in lâ ilâhe illâ ente eğısnî yâ mugıysü eğisnî yâ mügıysü eğisnî yâ mugıys.

Yukarıda verilen duanın her gün 100 defa okunmasında yarar vardır. Bu sayede edilen dualar çabuk kabul olur.

Kuvvetli Aşk Duaları Nelerdir?

Etkisi çok kuvvetli olan aşk duaları vardır. Bu duaların usulüne uygun bir şekilde okunmasından sonra edilen niyetler ve dualar hemen kabul olur. Bunun sonucunda da sevdiğiniz insana kısa sürede kavuşarak mutlu bir ilişkiye adım atmış olursunuz. Aşağıda en etkili olan aşk duası yer alır. Bu dua şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmanirrahıym.
 • Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı hacet.

Hızlı ve çabuk tutan aşk duası bilgilerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Uzaktakine Okunacak Aşk Duası

Uzakta aşık olduğunuz bir kişinin size de aynı duygular beslemesini istiyorsanız, okumanız gereken dualar vardır. Bu duaları abdestli bir şekilde gece yatmadan önce okumanız durumunda uzakta olan kişinin kalbine düşmüş olursunuz ve duayı okuduğunuz kişi sürekli sizi düşünür. Hep sizin yanınızda olmak ister. Bu yüzden bu duanın en kısa sürede etkisini göstermesi için muhakkak abdestli bir şekilde okumanız gerekir.

Aşağıda uzaktaki birine okumanız gereken dua yer alır:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

İmkânsız Aşklara Etkili Olan Dua

İmkânsız aşklar için okunması gereken dua vardır. Bu duanın her gün sabah ve akşam namazının kılınmasından sonra okunması durumunda sizin için imkânsız olan aşk gerçeğe dönüşmüş olur. Bunun sonucunda da aşık olduğunuz kişi size deliler gibi bağlanır. Aşağıda imkânsız aşklar için okunacak dua detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya Inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerri ve tüba’id jnî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike lî ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd.

Birini Aşık Emek İçin Okunacak Dua

Birini aşık etmek için okunması gereken dualar bulunur. Bu duaların istenilen şekillerde okunması durumunda sevdiğiniz kişiyi kendinize etkili bir şekilde aşık edebilirsiniz.  Özellikle birini aşık etmede etkili olan dualardan birisi, Taha suresidir. Bu surenin aynı zamanda ceylan derisine veya kâğıda yazılıp okunması da duanın etkili bir şekilde sonuç göstermesine yardımcı olur. Bunun için birini aşık etmek isteyenler Taha suresini usulüne uygun olarak okumalıdır.

Birini Delice Aşık Etmede Etkili Olan Dua

Birini deliler gibi aşık etmek için muhakkak okunması gereken duanın medyumlar tarafından okunması gerekir. Çünkü okunacak duanın uzmanlar tarafından telaffuz edilmesi sonucunda dua etkisini daha kuvvetli bir şekilde göstermeye başlar. Bu yüzden etkili aşk duasını okumak isteyenler, bu konuda yetenekli ve hisleri kuvvetli olan medyumlara gitmelidir. Bu sayede okunan aşk duası kısa sürede kabul olur ve etkili bir şekilde sonuçlarını göstermeye başlar.  Böylece sevdiğiniz kişi size deliler gibi aşık olur.

Aşk Duaları Ne Zaman Kabul Olur?

Aşk dualarının kabul olma zamanı duanın okunduğu kişiye göre farklılık gösterir. Bunun dışında okunan aşk dualarının türü de duaların kabul olmasında etkilidir. Çünkü kısa sürede kabul olan aşk duaları okunduğu zaman hemen etkisini gösterir. Bu sayede duayı okuyanlar sevdiklerine 1 gün bile geçmeden kavuşmuş olur. Bunun için her zaman en etkili ve kısa sürede etkilerini gösteren aşk dualarının seçilmesi tavsiye edilir.

Aynı zamanda duaların kısa sürede kabul olmasında duaların okunduğu zaman da çok önemlidir. Özellikle sabah namazından sonra okunan aşk duaları hemen kabul olur. Bu yüzden bu zamanlara dikkat etmekte yarar vardır.

Sureler İle Birini Aşık Etme

Birini aşık etmede etkili olan sureler vardır. Bu surelerin istenilen zamanlarda okunmasından sonra edilen dualar hemen kabul olur ve insanlar sevdiklerine kısa sürede kavuşmuş olur. Birini aşık etmede okunması önerilen en etkili surelerden birisi de Fatiha suresidir. Bu surenin anlamının çok değerli olmasından dolayı istediğiniz kişinin aşık olmasında surenin yeri oldukça büyüktür.

Fatiha suresini okumak isteyenler, muhakkak abdest almalıdır. Abdestsiz bir şekilde okunduğu zaman edilen dualar asla kabul olmaz. Bu yüzden herkes abdest alarak Fatiha suresini iyi niyetler doğrultusunda okuyup istedikleri kişileri kendilerine aşık edebilir.

Sevenleri Kavuşturan Aşk Duası

En etkili ve kısa sürede sevenleri kavuşturan aşk duası vardır. Bu duanın okunmasından sonra çevresel ve ailevi sebeplerden dolayı bir türlü kavuşamayan aşıklar birbirlerine kavuşur. Bunun sonucunda da sonsuz bir aşk ortaya çıkar ve sevenler bir ömür boyu birbirlerine sımsıkı bağlanır. Aşağıda sevenlerin kavuşmasında etkili olan dua yer alır:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente.

Yorumlar (3 Yorum)

 1. Demircili Ünal 24 Ocak 2021 13:34

  Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica ederim selamlar

 2. Kerim 27 Kasım 2020 20:54

  Hocam kendime aşık etmek istiyorum bağlamak istiyorum benim istediğim çok imkansız ama

 3. Emine 9 Mayıs 2020 12:37

  Sevgilimle çok iyi bir ilişkim vardı hatta çok ciddiydik ailesiyle tanıştım sonra ne olduysa bir anda oldu aldattı yalan söyledi sonra ayrıldık sonra yine birlikte olduk ve yine ayrıldık hemen

POPÜLER YAZILAR

Büyü Yapıldığını Nasıl Anlarız, Büyü Yapıldıysa Ne Yapılmalı?

buyu-nasil-anlasilir
Kişinin üzerinde büyü olduğunun anlaşılması, her ne kadar birtakım belirtilere göre mümkün olabilirken genellikle uzmanlık isteyen... Devamını oku

İzmir Medyum Hocalar ve Yorumları

izmir en iyi medyum
Katagori: Büyü
İzmir’de büyü yapılmasında işinde ehli olan medyum hocalarının seçilmesi her zaman tavsiye edilir. Çünkü, büyü yapma... Devamını oku

Üzerimde Büyü Var mı, Büyü Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Buyu-nasil-anlasilir
Üzerinde büyü olup olmadığını anlamak isteyen kişiler, en güvenilir sonuçları bu alanda deneyimli ve manevi yönü... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

En Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Muhabbet Esmaları ve Duaları

en-etkili-ask-buyusu
En kuvvetli aşk büyüsü yapılışı sevdiklerine bir an önce kavuşmak isteyen kişilerin internet üzerinden araştırdığı büyü... Devamını oku

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

asik-etme-duasi
Sevdiğin birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Aşk Duası Ritüeli ile Sevdiğine Kavuş

ask ritueli nasil yapilir
Aşk ritüelleri ve aşk duaları ilişkilerde ve evliliklerde meydana gelen sorunları ortadan kaldırmak amacı ile uygulanmaktadır.... Devamını oku

En Etkili Aşk Duası Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask duasi hangisidir
Aşık etme duaları sayesinde garantili bir şekilde karşılıksız aşklara çözümler bulunabilir. İstenilen aşk dualarının okunmasında dikkat... Devamını oku

Kadını Kendine Aşık Etme Duası

kadini kendine asik etme duasi
Kadınları aşık eden ve bağlayan duaların okunmasında her zaman dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu kurallara... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz