Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Özür Diletme Duası Ritüeli

Özür diletme duası ritüeli nasıl yapılır, gerekli olanlar nelerdir, kaç günde etkisini gösterir? Özür diletmek için yapılması gerekenlere yazımızdan bakabilirsiniz.

 Özür Diletme Duası Ritüeli

Özür diletmek için dua ritüeli sayesinde yanlış yapan arkadaşınız, sevgiliniz, eşiniz, kız kardeşiniz, erkek kardeşiniz, yanlış yaptığının farkına varır. Bu kişi ritüelde dile getirilen duaların etkisi bile birlikte, özür diler ve pişmanlık yaşar. Ritüelin en kısa sürede gerçekleşmesi için kurallara uymak büyük önem taşır. Zamanlama, dualar kurallara uymalıdır aksi halde ritüel işe yaramaz.

Haksızlık Yapan Kişiyi Özür Diletme Ritüeli

Haksızlık yapan kişiyi özür diletme için söz konusu kişinin bir eşyasını alın. Alınan eşyanın mutlaka daha önce bu kişinin kullandığı bir eşya olması şarttır. Eşya kumaştan olursa daha makbul geçer. Kumaşın üzerine şu duayı yazıp, kumaşı gömdüğünüz zaman ritüel kabul olur:

İnne evvele beytiv vüdıa linnasi lellezı bi bekkete mübarakev ve hüdel lil alemın

Fıhi ayatüm beyyinatüm mekamü ibrahım* ve men dehalehu kane amina* ve lillahi alen nasi hıccül beyti menistetaa ileyhi sebıla* ve men kefera fe innellahe ğaniyyün anil alemın

Kul ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi vallahü şehıdün ala ma ta’melun

Kul ya ehlel kitabi lime tesuddune an sebılillahi men amene tebğuneha ıvecev ve entüm şüheda’* vemallahü bi ğafilin amma ta’melun

Ya eyyühellezıne amenu in tütıy’u ferıkam minellezıne utül kitabe yerudduküm ba’de ımaniküm kafirın

Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya’tesım billahi fe kad hüdiye ila sıratım müstekıym

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun.

Pişman Ettirip Özür Dileten Ritüel

Pişman ettirip özür dileten dua okuyarak karşınızdaki insanı üzüntüden perişan edebilirsiniz. Ritüel için herhangi bir eşyaya ihtiyacınız yok. Ancak zamanlamanın doğru ayarlanması önemlidir. Sabah namazından sonra şu duayı 66 kere okuyun:

Küntüm hayra ümmetin uhricet lin nasi te’mürune bil ma’rufi ve tenhevne anil münkeri ve tü’minune billah* ve lev amene ehlül kitabi le kane hayral lehüm* minhümül mü’minune ve ekseruhümül fasikun

Ley yedurruküm illa eza* ve iy yükatiluküm yüvellukümül edbara sümme la yünsarun

Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun

Leysu sevaa* min ehlil kitabi ümmetün kaimetüy yetlune ayatillahi anael leyli ve hüm yecüdun

Yü’minune billahi vel yevmil ahıri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat* ve ülaike mines salihıyn

Ve ma yef’alu min hayrin fe ley yükferuh* vallahü alımüm bil müttekıyn.

En Etkili Özür Diletme Ritüeli

En etkili özür diletme ritüeli genellikle zorlu insanlar üzerinde uygulanmaktadır. Zor özür dileyen özür dilemesini bilmeyen ve egoist insanlar için bu ritüel uygulanabilir. Her gün akşam namazından sonra 2 rekat daha namaz kılınarak şu duanın okunması yeterli olur:

Ve ma yef’alu min hayrin fe ley yükferuh* vallahü alımüm bil müttekıyn

İnnellezıne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minellahi şey’a* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

Meselü ma yünfikune fı hazihil hayatid dünya ke meseli rıhın fıha sırrun esebet harse kavmin zalemu enfüsehüm fe ehleketh* ve ma zalemehümüllahü ve lakin enfüsehüm yazlimun

Ya eyyühellezıne amenu la tettehızu bitanetem min duniküm la ye’luneküm habala* veddu ma anittüm* kad bedetil bağdaü min efvahihim ve ma tuhfı suduruhüm ekber* kad beyyenna lekümül ayati in küntüm ta’kılun

Ha entüm ülai tühıbbunehüm ve la yühıbbuneküm ve tü’minune bil kitabi küllih* ve iza lekuküm kalu amenna ve iza halev addu aleykümül enamile minel ğayz* kul mutu bi ğayzıküm* innellahe alımüm bizatis sudur

İn temsesküm hasenetün tesü’hüm* ve in tüsıbküm seyyietüy yefrahu biha*.

Düşmana Özür Dileten Ritüel

Düşmanların kahrolmasını sağlayan dualar sayesinde düşmanlarınız size daha fazla zarar veremezler. Büyük bir pişmanlık içinde olurlar ve kişiler artık geri adım atarlar. 3 kere benden uzak ol dedikten sonra şu duayı okursanız ritüel tamamlanır:

Kul ya ehlel kitabi lime tesuddune an sebılillahi men amene tebğuneha ıvecev ve entüm şüheda’* vemallahü bi ğafilin amma ta’melun

Ya eyyühellezıne amenu in tütıy’u ferıkam minellezıne utül kitabe yerudduküm ba’de ımaniküm kafirın

Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya’tesım billahi fe kad hüdiye ila sıratım müstekıym

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun

Va’tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı’metellahi aleyküm iz küntüm a’daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı’metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun

Velteküm minküm ümmetüy yed’une ilel hayri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münker* ve ülaike hümül müflihun

Ve la tekunu kellezıne teferraku vahtelefu mim ba’di ma caehümül beyyinat* ve ülaike lehüm azabün azıymVe emmellezınebyaddat vücuhühüm fe fı rahmetillah* hüm fıha halidun

Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* vemallahü yürıdü zulmel lil alemın.

Ayrıca medyum olmak istiyorum, medyum nasıl olunur? Bilgilerine bakabilirsiniz.

Geri Gelmesini Sağlayan Döngel Duası

Döngel duası hem kişinin geri dönmesini sağlar hem de aynı anda kişinin özür dilemesine yarar. Ritüel için bir tutam tuz ile su yeterlidir. Tuza şu duayı okuyarak suyun içine atın ve 1 gün beklettikten sonra dökün:

Ülaike cezaühüm enne aleyhim la’netellahi vel melaiketi ven nasi ecmeıyn

Halidıne fıha* la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun

İllellezıne tabu mim ba’di zalike ve aslehu fe innellahe ğafurur rahıym

İnnellezıne keferu ba’de ımanihim sümmezdadu küfral len tukbele tevbetühüm* ve ülaike hümüd dallun

İnnellezıne keferu ve matu ve hüm küffarun fe ley yukbele min ehadihim mil’ül erdı zehebev ve levfteda bih* ülaike lehüm azabün elımüv ve ma lehüm min nasırın

Len tenalül birra hatta tünfiku mimma tühıbbun* ve ma tünfiku min şey’in fe innellahe bihı alım

Küllüt taami kane hıllel li benı israıle illa ma harrame israılü ala nefsihı min kabli en tünezzelet tevrah* kul fe’tu bit tevrati fetluha in küntüm sadikıyn

Fe meniftera alellahil kezibe mim ba’di zalike fe ülaike hümüz zalimun.

Terk Eden Kocaya Özür Dileten Ritüel

Terk eden kocayı döndüren dua kocanın aynı zamanda özür dilemesini de sağlar ve pişman eder. Kocanızın kravatını alın ve katlayın. Kravatı kendi yastığınızın altına koyun ve uyumadan önce 3 ay boyunca şu duayı okuyun:

Yü’minune billahi vel yevmil ahıri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat* ve ülaike mines salihıyn

Ve ma yef’alu min hayrin fe ley yükferuh* vallahü alımüm bil müttekıyn

İnnellezıne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minellahi şey’a* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

Meselü ma yünfikune fı hazihil hayatid dünya ke meseli rıhın fıha sırrun esebet harse kavmin zalemu enfüsehüm fe ehleketh* ve ma zalemehümüllahü ve lakin enfüsehüm yazlimun

Ya eyyühellezıne amenu la tettehızu bitanetem min duniküm la ye’luneküm habala* veddu ma anittüm* kad bedetil bağdaü min efvahihim ve ma tuhfı suduruhüm ekber* kad beyyenna lekümül ayati in küntüm ta’kılun.

Haksızlık Yapana Özür Dileten Ritüel

Haksızlığa karşı özür dileme ritüeli sayesinde size haksızlıkta bulunan kişi pişman olur ve sizden özür diler. Ritüel için bir bardak su için ve şu duayı 77 kere tekrar edin:

Vel kamera kaddernâhu menâzile hâttâ âde kel urcunil kâdim

Leşşemsu yembeği lehâ en tudrikel kâmera velel leylu sâbikun nehâri ve kullun fi feleki yesbehun

Ve âyetul lehum ennâ hâmelnâ zurriyyetehum fil fulkil meşhun

Ve hâlâknâ lehum mim mislihi mâ yârkebun

Ve in neşe’ nuğrikhum felâ sârihâ lehum velâhum yunkazun

İllâ rahmetem minnâ ve metâân ilâ hin

Ve izâ kile lehumutteku mâ beyne eydikum ve mâ hâlfekum leâllekum turhâmun

Ve mâ te’tihim min âyetim min âyâti rabbihim illâ kânu ânhâ mu’ridin

Ve izâ kile lehum enfiku mimmâ razekakumullâhu kâlellezine keferu lillezine âmenu enut’imu mel lev yeşâullâhu at’âmehu in entum illâ fi dâlâlim mubin.

En Kısa Sürede Etki Eden Özür Dileme Ritüeli

Kısa sürede etki eden özür dileme ritüeli sayesinde özür dilemesi gereken kişi anında yanınıza gelerek sizden özür diler. Bu ritüel için herhangi bir malzemeniz olmasına gerek yok. Yalnızca kalbinizi açarak şu duayı okuyun yeter:

Hum ve ezvâcuhum fi zilâlin alel eraiki muttekiun

Lehum fihâ fâkihetuv ve lehum mâ yeddeun

Selâmun kavlem mir rabbir rahim

Vemtâzul yevme eyyuhel mucrimun

Elem â’hed ileykum yâ beni âdeme el lâ ta’buduş şeytane innehu lekum âduvvum mubin

Ve eni’buduni hâzâ sîrâtum mustekim

Ve lekâd edâlle minkum cibillen kesiran efelem tekunu ta’kilun

Hâzihi cehennemulleti kuntum tuâdun.

Peçete Kullanarak Özür Diletme Ritüeli

Peçete ile yapılan özür dileme ritüeli sayesinde özellikle eşinizin yaptığı hatalar için ne kadar çabuk özür dilediğini gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Peçete içine hem kendi hem de özür dilemesini istediğiniz kişinin baş harflerini yazın. Ardından şu duayı okuyun:

Ve hâlâknâ lehum mim mislihi mâ yârkebun

Ve in neşe’ nuğrikhum felâ sârihâ lehum velâhum yunkazun

İllâ rahmetem minnâ ve metâân ilâ hin

Ve izâ kile lehumutteku mâ beyne eydikum ve mâ hâlfekum leâllekum turhâmun

Ve mâ te’tihim min âyetim min âyâti rabbihim illâ kânu ânhâ mu’ridin

Ve izâ kile lehum enfiku mimmâ razekakumullâhu kâlellezine keferu lillezine âmenu enut’imu mel lev yeşâullâhu at’âmehu in entum illâ fi dâlâlim mubin

Ve yekulune metâ hâzel vâ’du in kuntum sâdikin

Mâ yenzurune illâ sayhatev vâhîdeten te’huzuhum vehum yehissimun

Felâ yestetiune tâvsiyetev ve lâ ilâ ehlihim yârciun.

Çabucak Özür Dilemesini Sağlayan Ritüel

Çabuk özür diletme ritüeli sayesinde arkadaşınız ve eşiniz sizden özür diler. Ritüeli her sabah uyanır uyanmaz yapmanız gerekir. Yataktan kalkın ve 10 kere bir kağıda şu duayı yazın:

Elem yerav kem ehleknâ kablehum minel kuruni ennehum ileyhim lâ yârciun

Ve in kullul lemmâ cemi’ul ledeynâ muhdarun

Ve âyetul lehumul erdul meytetu ahyeynâhâ ve âhrâcnâ minhâ hâbben feminhu ye’kulun

Ve ceâlnâ fihâ cennâtim min nâhiliv ve â’nâbiv ve feccernâ fihâ minel uyun

Li ye’kulu min semerihi ve mâ âmilethu eydihim efelâ yeşkurun

Subhânellezi hâlekâl ezvâce kullehâ mimmâ tumbitul erdu ve min enfusihim ve mimmâ lâ yâ’lemun

Ve âyetul lehumul leylu neslehu minhun nehâra fe izâ hum muzlimun

Veş şemsu tecri li mustekârril lehâ zâlike tâkdirul azizil âlim

Vel kamera kaddernâhu menâzile hâttâ âde kel urcunil kâdim.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz