Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

En Şiddetli İntikam Alma Duası 

En şiddetli intikam alma duası hangisi, nasıl okunur ve ne zaman okunmalıdır? İntikam alma duası bilgilerine içeriğimizden bakabilirsiniz.

 En Şiddetli İntikam Alma Duası 

Yapılan kötülüklere karşı intikam almak isteyenler, Allah’a sığınarak dua etmelidir. Kuran-ı Kerim’de yer alan intikam duaları sayesinde zamanında size kötülükleri dokunan kişilerden intikam alabilirsiniz. Bu sayede Allah’a sığınıp yalnızca O’ndan medet umarak yardım istemiş olursunuz. Allah da kendisine içten bir şekilde sığınan herkesin yardımına koşar.

Esmaül Hüsnalar İle İntikam Alma

Esmaül Hüsnalar ile her dua edişte Allah bütün duaları kabul eder. Çünkü, Allah’ın 99 isminin de farklı anlamları ve önemi vardır. Bu isimlerin dua esnasında zikredilmesi sayesinde edilen dualar daha etkili bir şekilde olur. Aynı zamanda her duanın içerisinde Allah’ın 99 isminden birinin geçirilmesi bile Allah’ın varlığına ve gücüne inanıldığının kanıtıdır. Bunun için herkesin dualarında muhakkak esmaları geçirmesinde yarar vardır. Bu esmalar sayesinde ettiğiniz dualar kabul olur ve sevmediğiniz insandan size karşı yaptığı kötülüklere karşı intikam almış olursunuz.

Beddua İle İntikam Alma

Beddua ile intikam almak mümkündür. Bunun için Allah’a size karşı kötülük yapan kişilerin hayatlarında acı çekmesini ve kahrolmasını ileterek O’ndan yardım istemelisiniz. Allah da özellikle kendisine kalpten yalvaran ve destek isteyen herkesin dualarını kabul eder ve size yapılan kötülüklerin karşılıksız kalmamasını sağlar. Bunun sonucunda da istediğiniz insandan intikam alarak onun kahrolmasına ve pişman olmasına vesile olabilirsiniz. Bunun için sadece Allah’a sığınmanız yeterlidir.

Düşmanları kahreden esma, zikir, dualara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Hud Suresi İle İntikam Alma

Hud suresinin günde 3 defa okunmasından sonra Allah istediğiniz bütün duaları kabul eder ve dilediğiniz insandan intikam alma fırsatını bu sure ile elde edebilirsiniz.  Hud suresinin içten ve abdestli bir şekilde okunması durumunda ettiğiniz niyete göre Allah intikam almak istediğiniz kişinin hayatı boyunca pişman olmasını sağlar. Aşağıda Hud suresinin okunuşu yer alır:

 • Elif lam ra kitabün uhkimet ayatühu sümme füssılet mil ledün hakımin habır,
 • Ella ta’büdu illellah innenı leküm minhü nezıruv ve beşır,
 • Ve enistağfiru rabbeküm sümme tubu ileyhi yümettı’küm metaan hasenen ila ecelim müsemmev ve yü’ti külle zı fadlin fadleh ve in tevellev fe innı ehafü aleyküm azabe yevmin kebır,
 • İlellahi merciuküm ve hüve ala külli şey’in kadır,
 • E la ninehüm yesunu sudurahüm li yestahfu minh e la hıyne yestağşune siyabehüm ya’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun innehu alımüm bi zatis sudur,
 • Ve ma min dabbetin fil erdı illa alellahi rizkuha ve ya’lemü müstekarraha ve müstevdeaha küllün fı kitabim mübın,
 • Ve hüvellezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamiv ve kane arşühu alel mai li yeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve le in kulte inneküm meb’usune mim ba’dil mevti le yekulennellezıne keferu in haza illa sıhrum mübın,
 • Ve le in ehharna anhümül azabe ila ümmetim ma’dudetil le yekulünne ma yahbisüh e la yevme ye’tıhim leyse masrufen anhüm ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun,
 • Ve lein ezaknel insane minna rahmeten sümme neza’naha minh innehu leyeusün kefur,
 • Ve lein ezaknahü na’mae ba’de darrae messethü le yekulenne zehebes seyyiatü annı innehu le ferihun fe hur,
 • İllellezıne saberu ve amilus salihat ülaike lehüm mağfiratüv ve ecrun kebır,
 • Fe lealleke tarikum ba’da ma yuha ileyke ve daikum bihı sadruke ey yekulu lev la ünzile aleyhi kenzün ev cae meahu melek innema ente nezır vallahü ala külli şey’iv vekıl,
 • Em yekulunefterah kul fe’tu bi aşri süverim mislihı müfterayativ ved’u menisteta’tüm min dunillahi in küntüm sadikıyn,
 • Fe illem yestecıbu leküm fa’lemu ennema ünzile bi ılmillahi ve el la ilahe illa hu fe hel entüm müslimun,
 • Men kane yürıdül hayated dünya ve zıneteha nüveffi ileyhim a’malehüm fıha ve hüm fıha la yübhasun.

İntikam Alma Duası Tutar Mı?

İntikam alma duasının içten ve samimi bir şekilde okunması durumunda size karşı yapılan bütün kötülükler Allah huzurunda hiçbir zaman cezasız kalmaz.  Kalbinizin ve davranışlarınızın iyi olması durumunda Allah her zaman sizin dualarınızı kabul eder ve sizin düşmanlarınıza karşı intikam almanız için size yardımcı olur. Bu sayede istediğiniz insandan hızlı bir şekilde intikam almış olursunuz.

İntikam alma dualarının kısa sürede etkisini göstermesi için muhakkak her gün düzenli bir şekilde okunması gerekir. Özellikle kılınan namazlardan sonra ve gece yatmadan önce intikam alma duaları okunmalıdır. Bu sayede duanın kabul olması kısa sürede gerçekleşir.

Kötüleri Pişman Eden Dua

Kötülerin hayatları boyunca pişman olmaları ve her zaman acı çekmelerini sağlayan etkili dua vardır. Bu duanın 7 gün boyunca yatsı namazından hemen sonra okunması durumunda etkisini kısa sürede hemen göstermesi gerçekleşir.  Kötüleri pişman eden etkili duanın aynı zamanda Arapçasının okunması gerekir. Çünkü, duanın Arapçası ile birlikte okunması duanın kabul olmasında daha etkilidir. Aşağıda düşmanların acı çekmesini ve pişman olmasını sağlayan duanın Arapça okunuşu verilmektedir:

 • Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike.
 • Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike.
 • Ve bi-himâyetike li-meni’htemâ bi-âyâtike.
 • Neselüke yâ Allâhu yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ Şedîdü’l batşi.
 • Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l cebâbirati velâ ya‘zumu ‘aleyhi helâkü’l mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-a‘dâi’l fâcirati en-tec‘ale keyde men kâdenî fî nahrihî ve mekra men mekeranî ‘âiden aleyhi ve hufrate men hafera lî vâgı‘an hüve fîhâ.
 • Ve men nesabe lî şebekete’l hıdâ‘i ic‘alhü yâ Seyyidî müsâgan ileyhâ ve müsâden fîhâ ve esîran ledeyhâ.

Düşmanlardan İntikam Almak İçin Okunacak Dua

Düşmanları çökertmek ve onlardan intikam almak için her gün Kuran-ı Kerim’de yer alan intikam duasının okunması gerekir. Bu duanın okunması sonucunda  Allah’a  gönülden sığınarak O’ndan yardım istemiş olursunuz. Bu sayede de Allah içten ve kalpten edilen bütün duaları hemen kabul eder.  Ayrıca düşmanlardan intikam almak için okunacak duadan önce muhakkak abdest almak gerekir. Abdest alınmadan okunan hiçbir dua Allah tarafından kabul edilmez. Aşağıda düşmanlardan intikam almak için okunması gereken dua ayrıntılı bir şekilde yer alır:

 • Rabbi e’ınni ve la tu’ni ‘aleyye vensurni ve la tensur ‘aleyye vemkürli ve la temkür ‘aleyye vehdini ve yessirli’l-hüda vensurni ‘ala men beğa ‘aleyye. Rabbic’alni leke şekkaran, leke zekkaran, leke rahhaben, leke mıtva’an leke muhbiten, ileyke evvahen müniba. Rabbi tekabbel tevbeti, va’ğsil havbeti, ve ecib da’veti, ve sebbit hücceti, ve seddid lisanı, vehdi kalbi, veslül sehimete sadri.

En Etkili İntikam Alma Duası

Kuran-ı Kerim’de intikam almak için en etkili olan dua bulunmaktadır. Bu duanın yürekten okunması durumunda Allah yapılan kötülüklerin her zaman karşılığını vererek özellikle düşmanların kahrolmasını ve acı çekmesini sağlar. Aşağıda en etkili intikam alma duasının okunuşu verilmektedir:

 • Bi’smillâhi’r- rahmâni’r- rahîm.
 • Bi’smillâhi hayri’l- esmâi bi’smillâhi rabbi’l- ‘ardı ve’s- semâi bi’smillâhi’llezî lâ-yedurru me‘a’smihî şey’ün fil ardı âzâ bismillâhi’l- kâfî bi’smillâhi’l-mu‘âfî.
 • Bi’smillâhi’llezî lâ-yedurru mea’smihî şey’ün fil ardı velâ fi’ssemâi vehüve’s-semî‘u’l- alîm.
 • Bi’smillâhi ‘alâ nefsî ve dînî, bi’smillâhi ‘alâ ehlî ve mâlî, bi’smillâhi ‘alâ külli şey’in a‘tânî rabbî Allâhü Ekber Allâhü Ekber Allâhü Ekber e‘ûzü billâhi mimmâ ehâfü ve ahzeru’llâhü rabbî velâ-üşrikü bihî şey’en ‘azze câruke ve celle senâüke ve tekaddeset esmâüke velâ-ilâhe ğayruke.
 • Allâhümme innî e‘ûzü bike min külli cebbârin ‘anîdin ve şeytânin merîdin ve min kadâi’s- sûi ve min şerri nefsî ve min külli dâbbetin ente âhizün bi-nâsıyetihâ enne rabbî alâ sırâtın müstekîmin.
 • Allâhümme kemâ letafte fî ‘azametike dûne’l- lutefâi ve ‘alevte bi-kudretike (bi‘azametike) ‘ale’l- ‘uzemâi ve ‘alimte mâ tahte ‘ardıke ke-‘ılmike bimâ fevka ‘arşike ve kânet vesâvîsü’s- sadri ke’l-‘alâniyeti ‘ındeke ve ‘alâniyetü’l- kavli ke’s-sirri fî ‘ılmike ve enkâde küllü şey’in li-‘azametike ve hada‘a küllü zî sultânin li-sultânike ve sâra emru’d- dünyâ ve’l- âhireti küllühû bi-yedike ic‘al lî min külli hemmin ve ğammin esbahtü ve emseytü fîhi ferecen ve mahracen.
 • Allâhümme inne ‘afveke ‘an zünûbî ve tecâvüzeke ‘an hatîetî ve setreke ‘an kabîhi ‘amelî etmı‘nî en es’eleke mâlâestevcibühû ‘aleyke ve mimmâ kasurtü fîhi ed‘ûke âminen ve es’elüke müste’nisen ve inneke le-muhsinün ileyye ve ene’l- musîü ilâ nefsî fîmâ beynî ve beyneke’t- teveddüdü ileyke bi’n-ni‘ami me‘a ğınâke ‘annî ve etebeğğadu ileyke bi’l- ‘amâsî felem-era mevlen kerîmen a‘tafu, minke ‘alâ ‘abdin leîmin mislî velâkinne’s- sikate bike hameletnî ‘ale’l- cür’eti ‘aleyke fe-es’elüke bi-cûdike ve keremike ve ihsânike ve tûleke en-tüsalliye ‘alâ Muhammedin ve âlihî ve en-tefteha lî bâbe’l- fereci bi-tûlike ve tahbese ‘annî bâbe’l- hemmi bi-kudretike velâ-tekilnî ilâ nefsî tarfete ‘aynin fe-u‘ceze velâ ile’n- nâsi, fe-üdî‘a bi-rahmetike yâ erhame’r- râhimîne. Âmîn.

Ücretsiz aşık etme büyüsü yapan medyuma yazımızdan bakabilirsiniz.

İntikam Almak İçin Allah’tan Yardım İsteme

Her zaman Allah’ın varlığına ve gücüne inanarak O’ndan yardım istemek gerekir. Çünkü, Allah yardıma muhtaç olan herkese yardım kapılarını açar. Özellikle size yapılan kötülüklere karşı Allah her zaman sizin yanınızda olur. Bu yüzden birisinden intikam almak için ona kötülük yapmak yerine Allah’a sığınmak gerekir. Aynı zamanda Allah’a karşı edilen duaların etkili bir şekilde kabul olması için muhakkak Allah’ın 99 isminin de dualarda zikredilmesi gerekir. Aşağıda intikam almak için Allah’a edilmesi gereken dua yer alır:

 • Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
 • Fa’llâhu hayrun hâfizan ve hüve erhamu’r-râhimîn.
 • Bi’smi’llâhi mâ-şâ’a’llâhu lâ-yesûku’l-hayra illâ’llâh.
 • Bi’smi’llâhi mâ-şâ‘a’llâhu lâ-yesrifü’s-sûe illâ’llâh.
 • Bi’smi’llâhi mâ-şâ’a’llâhu mâ-kâne min ni‘metin fe-mina’llâh.
 • Bi’smi’llâhi mâ-şâ’a’llâhu lâ-havle ve lâkuvvete illâ bi’llâh.
 • Mâ-şâ’a’llâhu te‘âlâ bi’smi’llâhi tevekkeltü ‘alâ’llâhi lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi’llâhi’l-‘aliyyi’l-‘azîm.
 • Yâ Şâfî, yâ Kâfî, yâ Mu‘âfî.

Hıfz Duası İle İntikam Alma

Hıfz duasının her gün özellikle sabahları okunması ile size kötülük yapan kişilerden intikam almak için Allah’a sığınmış olursunuz. Bunun sonucunda da Allah bütün kapıları açarak yapılan kötülüklerin hiçbir şekilde cezasız kalmamasını sağlar. Aşağıda Hıfz duasının okunuşu verilmektedir:

 • E‘ûzu bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm.
 • Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
 • Tehassantü bi-zî’l-mülki ve’l-melekûti, va‘tesamtü bi’l-‘izzeti ve’l-ceberûti ve tevekkeltü ‘alâ’l-meliki’l- hayyi’l- kayyûmi’lhalîmi’llezî lâ-yenâmu ve lâ-yemûtu. Dahaltü fî hirzi’llâhi. Dehaltü fî hifzi’llâhi. Dehaltü fî emâni’llâhi bi-hakki kâf hâ yâ ‘ayn sâd. Küfîtü ve bi-hâ mim ‘ayn sîn kâf. Humîtü ve bi-lâhavle ve lâ-kuvvete illâ bi’llâhi’l-‘aliyyi’l-‘azîm.
 • Allâhümma’hruznî bi-hirzi kudretike min keydi’l-a‘dâi ve hallisnî bi mennike ‘an sûikasd-i’l-eşkiyâi ve e‘ûzü bi-ke min kahri’lkâhirîne ve zulmi’z-zâlimîne ve keydi’l ümerâi’l- hâsidîne ve ta‘ni’l- eşkiyâi’l-müfsidîne ve şemâteti’l-eşirrâi’l-mudirrîne ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn.

Kandilde Okunacak İntikam Duası

Özellikle kandillerde okunan dualar etkili bir şekilde kabul olur. Bu özel günlerde Allah’a içten ve samimi bir şekilde sığınmanız durumunda bütün dualarınız Allah huzurunda kabul edilir ve kötülüklerden korunmuş olursunuz. Bu yüzden kandillerde muhakkak duaların edilmesi gerekir. Aşağıda kandillerde okunduktan sonra hemen kabul olan duanın okunuşu yer alır:

 • “Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed.”

POPÜLER YAZILAR

Büyü Yapıldığını Nasıl Anlarız, Büyü Yapıldıysa Ne Yapılmalı?

buyu-nasil-anlasilir
Kişinin üzerinde büyü olduğunun anlaşılması, her ne kadar birtakım belirtilere göre mümkün olabilirken genellikle uzmanlık isteyen... Devamını oku

İzmir Medyum Hocalar ve Yorumları

izmir en iyi medyum
Katagori: Büyü
İzmir’de büyü yapılmasında işinde ehli olan medyum hocalarının seçilmesi her zaman tavsiye edilir. Çünkü, büyü yapma... Devamını oku

Üzerimde Büyü Var mı, Büyü Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Buyu-nasil-anlasilir
Üzerinde büyü olup olmadığını anlamak isteyen kişiler, en güvenilir sonuçları bu alanda deneyimli ve manevi yönü... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz